document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('
Các tin đã đưa:[Trở về]
'); document.writeln('');